Usnesení VH ČAMB

 Věc: Zápis z usnesení VHČAMB

Den: 21.2.2019

Místo: Pardubice, hotel Labe, Masarykovo nám. 2633

Přítomní za Výbor ČAMB: Čeněk, Hála, Wiednerová, Stuchlý

Přítomní za ČBF: Novotný

Omluveni za ČAMB: Matuška, Michálková, Reimer, Michálková

Celkový počet delegátů: 11


Zvolené předsednictvo VH: Petr Čeněk, Jiří Novotný, Veronika Wiednerová

Zvolená mandátová a volební komise VH: Zdeněk Novák, Marek Stuchlý, Lukáš Šnobl

Zvolená návrhová komise VH: Kamil Vajda, Petr Hála, Blanka Žánová

VH ČAMB schvaluje:

  1.      Program jednání VH a jednací řád VH
  2.      Složení pracovního předsednictva VH, mandátové a návrhové komise VH
  3.      Zprávu o činnosti VČAMB za období roku 2018
  4.      Zprávu o hospodaření  ČAMB za období 2018 a projektech ČAMB
  5.      Zprávu mandátové komise VH 2019

 

VH ČAMB  ukládá:

- projednat VČAMB připomínky a náměty přednesené v diskusi a přijmout k nim závěry:

1. Zasadit pravidlo o zákazu clon, podobně jako u kategorií U11 a U12, i do kategorie U13.

2. Výborem ČAMB připravit výklad pravidla o zákazu zdvojování v minižákovských soutěžích a projednat tento zákaz s kluby.

3. Výborem ČAMB připravit návrh na změnu hrací doby v minižákovských soutěžích a projednat tento návrh s kluby (doporučení odzkoušet v Oblasti ČBF Střední Čechy v sezóně 2019/20).
 

4. Výborem ČAMB připravit návrh pravidla trojkového území  (mimo vymezené území) v kategoriích minižactva a projednat tento návrh s kluby.

VHČAMB ukládá delegátům seznámit kluby své oblasti s výsledkem jednání VH ČAMB.

Zveřejnit usnesení VH ČAMB na www stránkách ČAMB.

Usnesení VH ČAMB  bylo schváleno 11 delegáty VH ČAMB.

V Pardubicích dne 21.2.2019

Zapsal:  Hála Petr (člen návrhové komise VH)